Udgiver:
Gyldendal
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1982-83

Indeholdte værker:

Indhold
Jyllandsbeskrivelse
Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe
I.Hamborg og Altona,
II.Elben og dens Bredder.
III.Marsken.
IV.Meldorp.
V.Himmel og Helvede.
VI. Wöhrden og Nienkirchen.
VII. Heide.
VIII.Nordfrisernes Land.
IX.Nordstrand.
X.Halligerne.
XI.Föhr.
XII.Fra Husum til Töndern.
XIII.Tönder og Mögeltönder,
XIV.Ribe.
XV.Fanö.
XVI.Blaabjerg.
XVII.Tepperne***
XVIII.Klitboerne.
XIX.Sidespring gjennem Heden. (Røverhistorie).
XX.Bowbjerg.
XXI.Agger.
XXII.Vestervig.
XXIII.Havets Gjennembrud.
XXIV.Færgeborg.
XXV.Klitmøller.
XXVI.Hjertehjerg.
XXVII.Bolbjerg.
XXVIII.Vildmosen.
XXIX.Rubjerg og Lønstrup.
XXX.Strandvejen.
XXXI.Milerne.
XXXII.Skagen.
XXXIII.Grenen.*
Viborg Amt og andre Skrifter [uddrag]
1
Uldbinderiet.
Hørindustrien.
"Hun gjør kosteligt Linklæde"
Kalkbrænderie
Pottemagerie.
2
Faarefolding
Et lidet Bidrag til Kundskab om Vexeldrivt.
Forslag til den ægte jydske Qvægraces yderligere Forædling.
Hesteavlen
3
Om de jydske Hedemosers Opdyrkning
Om raae Jorder og disses Opdyrkning
Engene og deres Cultur.
Skovplantningerne.
Om Havedyrkningen.
4
Brændeviinsbrænding.
Viborg Tugt- og Forbedringshuus.
Klædefabriken i Tugthuset.
Fangerne
5
Første Pintsedag i Aunsberg Skov
E Bindstouw (paralleltekst med Rigsmålsgengivelse)
Fortællinger og Digte i Jydske Mundarter
Rigsmålsgengivelse ved Peter Skautrup
II Humanistiske, politiske og religiøse Skrifter
Bør Jøderne taales i Staten?
Bedømmelse over Skrivtet Moses og Jesus [uddrag]
Forerindring.
Forfatterens Fortale og Indledning.
Mosaiterne, som Stænder-Deputerede
Ikke saameget til B. R. og Sy skind, som om dem til Publicum
Om Natmændsfolkene
Forslag til Redningshuse for faldne Piger
Endnu en Mindelse om Redningsanstalter for faldne Piger
Om Herredsfogdernes Bopæle
Om Legestuer
Om Dødsstraffe
Sommerreise i Sverrig Aar 1836 [uddrag]
Liigprædlken
Danmarks nærværende Tilstand
Medens vi endnu have - -
En Røst, men ikke i Ørken
Om Publiciteten, med Hensyn til Embedsvilkaarlighed
Betænkninger
1.
2.
3.
4.
5.
Sammenligning mellem Collegial- og Ministerial-Bestyrelse
Politik
Danmarks Politik
Scandinavisk Politik
Privilegier og Liigtorne
Conservativ
Min Tidsalder [Skandinavien]
Rundskrivelse til gode danske Mænd
Nationalfordom
Danskhed
Nationaldragt
Almindelig Værnepligt
Tale paa Himmelbjerget den 1ste i Høstmaaneden Aar 1839
Den første Folkefest paa Himmelbjerget
Blik mod Syden
Himmelbjergtaler 1841 [uddrag]
Himmelbjerg-Taler for 1844 [uddrag]
Til de danske Stænders Fremstillere.
Til Nordmændene.
Til Svenskerne.
Til de unge Skandinaver
Min Tidsalder [Theologie med Religion]
Prædiken, holdt i Randlev og Bjerager Kirker
En Vielsestale
Afskeeds-Prædiken (Thorning 1825)
Indgang.
2.
3.
Efterskrift og noter til Blichers Jyllands-beskrivelse
Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe
Viborg Amt
E Bindstouw
Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe
Viborg Amt og andre skrifter
Mønt, mål og vægt i ældre tid
1.
2.
3.
4.
E Bindstouw
Efterskrift og noter til Blichers humanistiske, politiske og religiøse skrifter
1.
2.
3.
Bør Jøderne taales i Staten?
Bedømmelse over Skrivtet Moses og Jesus
Mosaiterne, som Stænder-Deputerede
Ikke saameget til B.R. og Syskind...
Om Natmændsfolkene
Forslag til Redningshuse for faldne Piger
Endnu en Mindelse om Redningsanstalter for faldne Piger
Om Herredsfogdernes Bopæle
Om Legestuer
Om Dødsstraffe
Sommerreise i Sverrig
Liigprædiken
Danmarks nærværende Tilstand
Medens vi endnu have
En Røst, men ikke i Ørken
Om Publiciteten
Betænkninger
Sammenligning mellem Collegial- og Ministerial-Bestyrelse
Politik
Privilegier og Liigtorne
Conservativ
Min Tidsalder
Rundskrivelse til gode danske Mænd
Nationalfordom
Danskhed
Nationaldragt
Almindelig Værnepligt
Tale paa Himmelbjerget 1839
Den første Folkefest paa Himmelbjerget
Himmelbjergtaler 1841
Himmelbjerg-Taler for 1844
Til de unge Skandinaver
Min Tidsalder
Prædiken holdt i Randlev og Bjerager Kirker
En Vielsestale
Afskeds-Prædiken
Hovedtræk af St. St. Blichers liv
Blichers værker, med særligt hensyn til novellerne, kronologisk efter udgivelsesår
Væsentlige udgaver af Blichers værker
Væsentlige værker om Blichers liv og forfatterskab
Bibliografi
Billedfortegnelse