Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1951-56

Indeholdte værker:

Salmehefter fra Tønder.
Troens rare Klenodie.
Forfatterne
TROENS RARE KLENODIE
Troens Rare Klenodie, 1. Del. Troens Fryde-Fest
1. Advents-Psalmer.
Fryd dig! du JEsu bruud,
Op! op, mit arme hierte
Op! thi dagen nu frembryder,
Hvorledes skal jeg møde,
2. Jule-Psalmer.
Bort! verdens jule-glæde
I denne søde jule-tiid
Mit hierte altid vanker
Hvordan takke vi vor HErre
Frisk op! endnu engang,
Den yndigste rose er funden
Her kommer dine arme smaa
Immanuel! vi synge dig,
Vor JEsus kand ey noget herberg finde
3. Nyt-Aars-Psalmer.
Da nu det gamle aar forsvinder,
Hvo hiertet vil omskære,
Nu det gamle aar gik hen,
Lad dit rige allevegne
Nu vel an! et freidigt mood!
Kom, hierte! tag dit regne-bret,
4. Psalmer paa Hell. 3. Kongers Dag.
Dig min søde Skat at møde
Hvo i hiertet ret vil finde
5. Paa Mariæ Renselses Dag.
Ach! at enhver dog tænkte paa,
I, som af synders søle vækkes,
O! GUd skee lof! min JEsus giør
Ohiertets renselse!
Et helligt liv, en salig død
6. Passions-Psalmer.
Alle Christne-siele skynder
Bryd giennem, mit anfegtet sind,
Gak hen i Gethsemane,
Her seer jeg da et Lam at gaae
JEsu, sielens lyse dag
Korsfæste! see! jeg vil i troe
Naar jeg min JEsu piinsels færd
O JEsu! GUds taalmodig lam,
O lam! som ingen syndens gift har saaret,
O! min kierlighed og glæde,
O! verden kom at skue
U-op-øselige kilde,
Vær velsignet, naade-throne,
JEsum seer jeg for mit øye,
Ney, det er ey
7. Paa Mariæ Bebudelses Dag
O kierlighed, som himlen sønderriver,
Hosianna, livets ord,
Den, som Gud har født og baaren,
8. Paaske-Psalmer.
Hvad er dog Paaske sød og bliid
Hører, I som græde,
Vilt du have paaske-glæde?
I Christne! reiser eder snart
Du est, opstandne seyers helt,
O søde JEsu, du
Lader os vor HErre prise,
Triumph! triumph! vor soel er alt oprunden.
Frisk op til fryd, alt christen-blod,
9. Himmelfarts-Psalmer.
Slaaer sammen alle hænder,
Paa denne dag vi see GUds Søn
Oseyerrige Frelsermand,
Drag, JEsu, mig
10. Pintse-Psalmer.
Drag ind ad dine porte,
GUddoms straale, himmel-lue,
O Hellig Aand! o søde trøst,
O du sielens største glæde,
Lad i din naade paa os regne,
Kom regn af det høye! lad jorden oplives
Kom Hellig Aand, kom hierte-mild,
Kraft udaf det høye
11. Paa Johannis den Døberes Dag.
O syndig flok, hvo er det, som
12. Paa Mariæ Besøgelses Dag.
Den høye GUd, som til min suk sig bøyer,
13. Paa St. Mikkels Dag.
O søde GUd! din naades magt,
Du, dievel! skal den glæde ey
14. Paa alle Helgenes Dag.
Helligste JEsu, reenheds kilde,
Troens Rare Klenodie, 2. Del. Troens Grund
1. Om Guds Væsen og Egenskaber.
O GUd! hvad est du meer end skiøn,
O dyre siel! opmuntre dig,
Store GUd, som dig til ære
O alle tings Monark! til hvilken ret at tiene
2. Om Guds evige Naade-Val og Forskydelse.
Milde GUd! mit hierte tager
Hierte, lad dig ey indbilde,
3. Om Skabelsen.
Op! al den ting, som GUd har giort,
Den luft hvori vi gaae,
Adam gik i frydens lund,
4. Om Guds Forsyn og Regiering.
Saa skal da mammon vige,
Ach min rose visner bort
Gud skal alting mage,
Hvad er det got, i JEsu arme
O Gud! fornuften fatter ey
5. Om Guds Billede og Menniskets Elendighed og Fordervelse.
Min JEsu! grund til al vor lyst,
Nu JEsus til sin pine gaaer,
Hvad hører jeg i paradiis?
O JEsu! see
Vor siel er dertil født og baaren,
Der mennisket var giort
6. Om Guds Venlighed og Kierlighed.
O JEsu, som har elsket mig,
7. Om JEsu Navne, Embeder og Stænder.
Store prophete med himmelske lære,
Min aand er lystig, fuld af fryd,
Søde JEsu! hvilken fliid
Min hiertens JEsu, søde lyst
JEsu, du min deel i livet,
Saa kom o JEsu, stærke heldt,
Hvor er saadan een!
8. Om GUds Kald.
O giver lyd, I folk, i alle verdens riger!
Ach himmel-søde ord
See! livets væld er fuld,
9. Om Oplysningen.
Bryd frem mit hiertes trang at lindre,
Vægter! vil det mørke rige
1. Om Salighedens orden.
O! kiere siel, som bliver ey
2. Om Igienfødelsen.
O store GUd! hvad har dog dig
Min fader! fød mig til dit billede at bære,
Guds igienfødde, nye, levende siele!
3. Om Omvendelsen.
I dag er naadens tiid,
Hierte Fader! straf mig ey
JEsus hand er syndres ven,
Hvor kand du dog i synden lee,
Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,
I arme syndre, op i flok,
O arme siel og hierte, kom,
Hvor skal jeg synder hen,
Al herlighedens HErre!
O hvad er min syndig glæde
Nu vel an mit bange hierte
4. Om Troens Egenskab.
Vor troe er den forvisning paa,
Nu har jeg fundet det jeg grunder
O JEsu! troens dyre skat,
Forsøger eder selv, om I i troen ere,
Op! hen op til fryd og glæde!
Dine vunders huler
5. Om Retfærdiggiørelsen,
Er GUd for mig, saa træde
Er der nogen, som vil see
Hvo vil mig anklage?
Retfærdighed
REGISTER