Udgiver:
Gyldendalske Boghandel
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1904-1909

Indeholdte værker:

POVEL DONS
Povel Dons.
ALBERT THORVALDSEN
Albert Thorvaldsen, (i Marts 1844*).
AANDELIG VUGGEVISE
SKOV-HORNETS KLANG MELLEM SKAMLINGS-BANKERNE
Rune-Bladet med "Christian den Ottende" tilDet unge Danmark.
Forord.
MELLEM GRAVE
Ved min Moders Grav.
Ved min Faders Grav.
Ved min Systers Grav.
Ved min egen Grav.
TIL MIN EGEN META
HENRICH STEFFENS
AF DANSK KIRKETIDENDE
Kirke-Sag og Kirke-Tidende
Kirke-Klokken
Kirke-Striden i Engeland
Den Christelige Børnelærdom
Om Kirkehistorien
Folkelighed og Christendom
Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach
AF DANSKEREN I
Jubelaaret 1848. 1 (Svanesang først i Februar).
Den Danske, den Tydske og den Franske Sag.1I.
Den Danske Konge og de Tydske Forrædere.1
Til Danmark.1
Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland.1
Efterskrift.
Nordens Aand og Danmarks Lykke.1
Folkeligheden.l
Danskhed som Hovedsagen paa den Danske Rigsdag.1 (Talt til Holmens Folk den 28de September.)
Nordens Aand og Danmarks Lykke.1
Hvad vil N. F. S. Grundtvig paa Rigsdagen? (udtalt ved Prøvevalget i Præstø den 3die Novbr.).1
Omvalgsdagen i Præstø.1
Dansk Rigsdags-Tale imod den saakaldte »almindelige Værnepligt«.1 (et Udkast.)
AF DANSKEREN II
Nytaars-Ny i den Danske Forening.1
Overgangs-Tiden i Danmark.II.1
Danmarks frugtbare Herlighed.1
Naaiebrev til de danske Muser.1
Danske Krigssange.
Dansk Seier-Sang.
En ny lystig Vise om Holstenerne og General Bonin, som fik Løbepas ved Frederis den første Fredag i Juli Maaned 1849.1
Krønike-Rim.1
Dronning Margrete.
Christen Pedersen.
Anders Vedel.
Peder Syv.
Thomas Kingo.
Ludvig Holberg.
Thomas Thaarup.
Adam Øhlenslæger.
Bernhard Ingemann.
AF DANSKEREN III
Skjaldekongen Adam Øhlenslæger.1
Guld-Alderen og Grotte-Sangen i Danmark.1
Danmarks Gyldenaar.1
Skolemester-Legen i Danmark.1
Nu eller aldrig.1
Danske Juli-Sange.1
Seiers-Torsdagen.
Holger-Danske-Slaget for Sønder-Jylland.
Kiærminde-Sang.
Papirs-Helte-Sang.
Hurra-Vise om Or. Villesen.
Den danske Menigmand.1
Danmark om hundrede Aar.1
AF DANSKEREN IV
Folke-Tfainget og Troes-Friheden i Danmark.1
Hvem er Danmark ansvarlig for Slesvig eller Sønder-Jylland.1
Clara Raphael.1
Hilsen til Norge.1
Kiøbenhavn og Tanberg-Moen paa Ringerige.
I.1
II.1
Til Danskerens Læse-Verden.1
Den danske Havfrue.1
Syd-Sælland.1 (Sommeren 1851).
DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM
1. Den kristelige Børnelærdom.
2. Den kristelige Daabspagt
3. Forsagelsen I Daabs-Pagten.
4. Den apostelige Trosbekjendelse I den kristelige Daabspagt.
5. Om vor tredje Tros-Artikel.1
6. Herrens Bøn »Fadervor«.
7. Det ny Testamentes Kristendom.1
8. De syv Sakramenter.
9. De kristelige Livstegn.
10. Det kristelige, aandelige og evige Liv.
11. Det medfødte og det gjenfødte Menneske-Liv.
12. Ordet og Troen efter Kristi egen Lærdom.
13. Det kristelige Ægteskab.
14. Tro og Haab og Kjærlighed.
15. Den guddommelige Treenighed.
16. Skriftemaal og Altergang.
17. Præste-Frihed i Folke-Kirken.
19. Menneske-Historien og Bibel-Historien hos Jøderne og de kristne.
20. Hænderne og Røsten i Rom og Jerusalem.
21. Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden.
INDHOLD.