Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1944-1964

Indeholdte værker:

FORORD
Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))
DEN CHRISTNE KIRKE
Jeg er saa underfuld en Magt
Der ligger en Stad i det Tyrkiske Land
Guds Kirke er vor Klippe-Borg
Som den gyldne Soel udbryder
Velmødt, I Christne fromme
Den hellige Kirkes skiønne Navn
Her er Guds Huus og Himlens Dør
I Vittenberg, i Sachsen-Land
Ved Babylons Floder
Hvor er dog din Naade
O, havde jeg Vinger, og var jeg en Fugl
Stille, stille, Zions Døttre smaa
Tør end Nogen ihukomme
O store Gud! vi love Dig
Tusind Aar stod Christi Kirke
Den signede Dag, som vi nu seer
For al den Deel, som Gud har gjort
Oprundet er vor Jubel-Fest
Kirken er som Himmerige
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud
Nu lader os sjunge en Vise
Kirken det er et gammelt Huus
Herren han har besøgt sit Folk
Var I ikke Galilæer
Er det mueligt, er det sandt
Hos Herren paa det Høie
Kom, lader os bygge
Hvor deilig skal Guds Kirke staae
Det Ord, som bestaaer
Nu bede vi den Hellig-Aand
Som Foraars-Solen mild og blid
Herren, Han sagde til Herre min
Stene for mig raabe skal
Hvad har Kirken her tilbage
Jesus! hvor er Du dog henne
Mig rinder i Hu et lystigt Ord
Christus er vores, med Ham har vi Alt
Christne, med Skiel
Christendom i Verdens Mund
Verden er, som Man den tager
Tvang til Tro er Snak i Taaget
Hvo kan troe, som har ei hørt
Frygt, mit Barn, den sande Gud
Vor Kirke-Dør vel lukkes op
Vi troe paa Gud Fader
Vi troe, som vi ved Daaben svor
Til Helvede vor Drot nedfoer
Jesus, Dødens Overvinder
Enhver, som tro'er og bliver døbt
O, kjender du Daaben
Der var en Kæmpe, stor og stærk
Kom med til Jordans Flod
Herrens Røst er over Vandet
Er Aand kun Luft, er Ord kun Lyd
Ordet var fra Arilds-Tid
I Begyndelsen var Ordet
Dig rumme ei Himle
Som Hønen klukker mindelig
Som Hjertet slaaer i Glædens Stund
Trods Længselens Smerte
Hyggelig, rolig
Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge
Paradis-Gaard og Folke-Vang
Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre
Giv Himlen nu din Stemme
Din Kirke-Mark, o Gud
Guds Naade-Soels Aarvaagenhed
O Jesus, Præst i Evighed
Din Aand, o Gud! har ført dit Ord
Er du skriftklog paa Guds Rige
Bladet fra Munden
I Jesu Navn
Vort Løsen er vor Tro og Daab
Vor Herres Røst er Kirkens Aand
Vor Herres Røst
Kommer hid kun med de Smaa
Siig kun et Ord
Menneskens Søn og Troens Aand
Hvad nytter den Raaben
Guds Ord blev aldrig bundet
Gud taler, saa det skeer
Fryd dig, du Christi Brud
Kong Christus den Første regierer endnu
Hvad forklarer Rigets Gaade
Fader, Søn og Hellig-Aand
Gud Hellig-Aand! i Tro os lær
I vor Herres Jesu Navn
Børne-Lærdoms Parter fem
Vor Fader god i Himmerig
Fader-Vor i Himmerig
Venner! lad os ihukomme
Fader-Vor er Herrens Bøn
Til klart Guds Ansigt vi skal see
Vil du Kirkens Spir forgylde
Kiender du Bordet
Dækker Gud nu Bord i Ørken
Smuler under Herrens Bord
Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig
Jesus Christ! Du gav mig Livet
Herre! hvor skal vi gaae hen
Jeg veed et evigt Himmerig
Der stander et Træ i vor Guds Paradis
Hyrder, som paa Marken her
Klynke og klage
Christi Kirkes Alderdom
Kan gamle Folk gienfødes
Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav
O søde Gud! din Kiærlighed
O Helt allerbedst
Med os det har slet ingen Nød
Trods den beseiglede Steen
Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst
Min Mund og mit Hjerte
Som Høielofts-Sale
Med høi og festlig Jubel-Klang
Af Høiheden oprundet er
Stol-Kongen over Himlens Hær
Vaagner op, I Folk, som sove
Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde
Himlene, Herre, fortælle din Ære
I Herrens Huus det toner
No. 122 . *)
Ved Kundskabs-Træet, uretviis
Høiere end Huus og Hald
Vaagn op, du Helgen-Kiæde
Søde Jesus! vi er her
Det lakker nu ad Aften brat
Ophold os Herre, ved dit Ord
Vi samles for dit Aasyn her
Som Hjorten, med Tørst befangen
Foragter ei de ringe Dage
Blomstre som en Rosen-Gaard
Søndag-Morgen fra de Døde
Denne er Dagen, som Herren har gjort
Den første Dag paa Jord
Søndag er vor Herres Dag
Jeg veed et lille Himmerig
Herrens Dag, paa Aandens Sprog
Lyset og Livet er Tvillinger bolde
Soel gaar ned i Vester-Hav
Jesus, Moses og Elias
Ved Sæden, som den falder
I eder selv paaminde
Herre Gud! hvor agtes ringe
Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning
En Sæde-Mand gik ud at saae
Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden
Hedenskabets Galilæer
Bethlehem Ephrata
Forudsigelsen
Held den Mand, som frygter Gud
Mens i Krybben spæd Du laae
Bethlehem i Juda-Egne
Fra Solens Vugge til Solens Grav
Sønnen af Guds Fader-Hjerte
Stjernernes Skaber og Himmelens Drot
Hedenskabets Frelser-Mand
Sanddru og Fredegod
Engle-Herolder, hør du dem
Fra Himlen høit kom jeg nu her
Lovet være Du, Jesus Christ
Fra Himlen kom en Engel klar
Et Barn er født i Bethlehem
Glæden, hun er født i Dag
Et lidet Barn saa lystelig
Lad det klinge sødt i Sky
En sød og liflig Klang
Ære og Priis og Dyd
O Jesu Christ, som Manddom reen
Nu glæder eder, Adams Børn, allesammen
Alle Christne sig fryde nu
Luk op dit Borge-Led
Marie hun var en Jomfru skiær
Alt hvad Fornuften overgaaer
Nu kom her Bud fra Engle-Chor
Fryd dig ved Guds Behag
Søde Jesus, Davids Rod
Op, Hjerte, op med fyrig Tro
Alle Ting er underlige
Min Soel, min Lyst og Glæde
Op, thi Dagen nu frembryder
I denne søde Jule-Tid
Hvad maa mit Hjerte sige
Den yndigste Rose er fundet
Vor Jesus kan ei noget Herberg finde
Davids faldefærdig' Hytte
Stat op, bliv klar, i Soel oprunden
Hører I, Tyrannen byder
Nu Bod vi fik for Synd og Død
O Jesus! vor Forsoner
Høit udi Gudernes hvælvede Sal
Op, alle Christne, stemmer i
Det kimer nu til Jule-Fest
Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld
Bøi dig for din Konge, Sjæl
Jeg som et Barn mig glæde vil
Velkommen igien, Guds Engle smaa
Et Drømme-Syn for Hedninger
Frygter ikke! thi Fryd jeg bringer
Guds Engle sang i Stjerne-Tal
Nazareth og Bethlehem
Glædelig Fest! Glædelig Fest
Dagene stækkes og mørkne i Nord
Alle Christne Fødsels-Dag
Al den ganske Christenhed
I de gyldne Himmel-Sale
O Gud, min Gud og Fader
Op til Jerusalem vi gaae
Stat op i Gry, min Gud! stat op
Troende Sjæle
Med sin Alabaster-Krukke
Skiændige Judas, som fandt det uhyre
Søn var Judas af de Øgle-Unger
For at dømme Verdens Dommer
For den soleklare Gud
Tie, alt Kiød, for Aasyn Hans
Hør vor Hellig-Aftens Bøn
I Dag sukker Helved og klager
Herren af Søvne opvaagned, opsprang
Kom, lad os tømme et Bæger paany
Engelen som Lynet
Frydelig Himmel og Jord
Herrens Veninder
Menneske-Bolig
Klapper i Haand, alle Folke-Færd
Optaget er i Herlighed
Hvi er dine Klæder saa røde
Lad vaie høit vort Konge-Flag
Helten, som os hjalp af Nød
Hil dig, vor Fane
Under Korset stod med Smerte
Hil dig, Frelser og Forsoner
Gienlyd, du ny Jerusalem
Paaske vi holde
Paaske-Lammet fra Urte-Gaarden
O, saligt dog det Ørne-Par
Verdens Igienfødelse
Gamle Surdei! ud af Huset
Dag uden Mage
Høitids-Dagen, Høiheds-Gangen
Stol-Konning i al Evighed
Kæmpe-Skridt, som ingen Anden
I Kveld blev der banket paa Helvedes Port
Kommer Sjæle, dyrekiøbte
Himmel-Farten saae i Løn
For den store Fattigdom
Følger med til Urtegaarden
Al Verden under Død og Dom
Kun faa var Paradisets Dage
Syng høit, min Sjæl, om Jesu Død
Navnet over alle Navne
Ruller, Engle, Stenen bort
Reis Dig, alle Drotters Drot
Halleluja for Lysets Drot
Vor Frelser opstod fra de Døde
For Alle slagtet er Guds Lam
Nu fryde sig hver Christen Mand
Bort, Verden, med din Glæde
O, Du Guds Lam
Christus, vor Gienløser blid
Jesus! dine dybe Vunder
Ind i Haven Jesus gik
I Dødens Baand vor Frelser laae
Nu kom det rette Paaske-Lam
Salighedens Morgen-Røde
Idag opstod den Herre Christ
Til Himmels foer den Ærens Drot
Hjelp Gud, at jeg nu kunde
Det hellige Kors, vor Herre, Han bar
En Ædel-Steen er rosenrød
Den bittre Død Dig trængde
Hører til, I høie Himle
Solen vel i sorte Klæder
Gak under Jesu Kors at staae
O hjertenskiære Jesus Christ
Hvem seer jeg hist som Lammet gaae
Naglet til et Kors paa Jorden
Ømme Taarer, Hjerte-Toner
O Held os, at vi kiende Dig
Jesus, i din Død er Livet
I Verden mon være de Sygdomme to
Hvor er nu de gamle Stier
Over Krybben Korset svæver
Guds Engel sidder paa Gravens Bredd
Christus fuldstrag
Christ stod op af Døde
I Døden Jesus blunded'
Op, Sjæl, bryd Søvnen af
Som den gyldne Soel frembryder
O, kiæreste Siæl, op at vaage
Hvor er dog Paaske sød og blid
Hører, I, som græde
Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden
O Helt, som undertvang al Død
Jesus lever, Graven brast
Al Verdens Synd er sonet ud
Lilje guul, hvad vil du her
No. 298 . *)
Lyse Morgen er oprunden
Hørt det har jeg, Han opstod
Har Sorg og Frygt mit Lys udslukt
Tag det sorte Kors fra Graven
Dødning-Gud er ei vor Drot
Guddommelige Tvillinger
Du, som i Paaske-Dagningen
I Graven laae den Herre Christ
Daniel i Løver-Kulen
Anden Gang opstod i Aanden
Vaar i Guds Rige, velkommen paany
Vuggens Engel kom til Jord
Engel, hvor jeg har dig kiær
Korsets hvide Seiers-Fane
Aften rød giør Morgen sød
Seierrig opstanden
Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde
Til Himmels foer, som Gud og Mand
Min Sjæl og Aand! opsving du dig
Lov og Tak og evig Ære
Drag, Jesus, mig
Bort, Verden, af mit Sind og Øie
Den Helt, som knuste Dødens Magt
Min Harpe jeg til Sang om Bjerget stemmer
Det er fuldbragt, til Himmels foer
Jesus Christ! vi offre Dig
Hos Gud, før Verdens Grund blev lagt
Vai nu, Dannebrog, paa Vove
Gud-Fader udsendte sit Naadens-Ord
Libanons de høie Cedre
Fat Mod, du Jord, vær frisk og glad
Hvilende paa mig er Guds Aand
Himlene, Talsmand! fortælle din Ære
Sidder rolig i Jerusalem
Bisper og Præster, som axled ved Daaben
Herre! vi elske dit Straale-Palads
Fordum sønneløs og gold
Til vor Forsamlings Paulun
Kvinden saae, din Frugt var skiøn
Engle i Skare
I dine Helgenes straalende Kiæde
Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge
Hvad skal den unyttige Tjener med Pundet
Christus kom tilbage
Samtlig her vi helligholde
Dag med Ære, Dag med Ynde
Kom, skab os om, Gud-Helligaand
Tider skifte, atter kom
Kom, o Hellig-Aand, kom brat
Kiærligheds og Sandheds Aand
Paa Jerusalem det ny
Christi Kirke! lydt du kvæde
Eenlighed er ei det Bedste
Virkeligt det nu er blevet
Frelser! under aaben Sky
Sin Eenbaarne Gud hengivet
Takker den Herre, som Sorgen omvendte
Gud-Helligaand! o kom
Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke
Hellig-Aand! med Velbehag
Fordum Alt var tomt og øde
Du, som gaaer ud fra den levende Gud
Herlige Ting er talt om dig
Tusinde Hvirvler paa Tromme vi slaae
Gylden-Aaret! hør, det runger
Helgen her og Helgen hisset
Seier-Kirkens Høvding bold
Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund
Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt
Herren strækker ud sin Arm
O lad din Aand nu med os være
Vor Frelser! ved dit Naade-Bord
I Dag med Haand og Mund til Giæst
Mindes vi en fuldtro Ven
O himmelske Udsigt fra Kirke-Bjerg
Gud-Faders Søn gik hjem til Sit
Forventningsfulde Sjæle
Synger, Himmel, Jord og Hav
Nu syng for Herren Psalmer ny
Gud-Faders runde, milde Haand
O Hellig-Aand! som Pindse-Dag
Drag ind ad disse Porte
Guds Huus med Livets Ord
Vor Herre kom til Jordans Flod
O Storværk skiønt af Herrens Haand
Jesus Christus har afvendt
Kom, Gud-Faders Aand fuldgod
Nu nærmer sig vor Pindse-Fest
Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind
Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie
Fra Himlen Herrens Aand nedfoer
Klar op, du Sky paa Øien-Bryn
Vi stole paa den Hellig-Aand
Velkommen, Aand fra Himmelen
Talsmand! som paa Jorderige
Paaske-Soel med Pindse-Luer
Sjunger, alle Fugle, sjunger
Er som Faar vi uden Hyrde
Almindelig er Chris ti Kirke
Syndernes Forladelse
Var Vandet alene
Reis op dit Hoved, al Christenhed
Sørger ei for dem, der sove
REGISTER