Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1939-74.

Indeholdte værker:

INDHOLD OFFICIEL LEJLIGHEDSDIGTNING
Hosianna ved Chr. VI's Salving 1671
Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672
Velkom til Prinds Friderich ved hans Fødsel 1672
Chr. V's HiemKomst fra Holstein til Kiøbenhafn 1672
Kroneborgs Beskrifvelse 1672
Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690]
Tvende Overskriffter,Til KRONBORGS Første Poort.
Til dend Anden Poort.
Chr. V's første Ledings-Tog 1676
Aller-underdanigste Erindringtil Hans Kongl. Majest.
Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]
Hans Majestæts Gudelige Tancker før hand landede udi Skaane.
Anden Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]
Opskrift paa Ankeret 1677
Begrædelser ofver Valentin Korn 1676
De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678
Nytaarsønske til Chr. V 1677
Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678
Nytaarsønske til Chr. V 1679
Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679
Nytaarsønske til Chr. V 1681
Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]
Nytaarsønske til Chr. V 1682
Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683
Kong DAN taler til Jupiter omKong CHRISTIAN Dend Femte etc. etc.
Jupiter svarer Kong Dan.
Mercurius beordris at farened om Kundskab.
Mercurius kommer og gjør beretning omhvad hand hafver seet og hørt.
Jupiter gifver Kong Dan forlofv at fare, og befalerat Æolus skal betjene hannem med en Sky, etc.
Kong Dan kommer nedog ynskerKong Christian dend femtetil lykke.
Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683
De Fattige udj Odensee Hospital [1683 dl. 1684?]
Chr. V's Reise i Norge 1685
Paa Chr. V's Sundhed af den norske Guld-Velkom [1685?]
Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687
Overskrifft.
Lyck-Ønske og Bøn til Printz Friderich Nytaar 1686
Til Skibet Prinds Frederich 1686
Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687
Til Chr. V's Sundhed, Effter et Anstød aff en Feber 1687
Nytaarsønske til Chr. V 1690
Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690
To Arier ved Kongens og Arveprindsens Besøg i Odense 1690
Aria a 4 Voc. C.A.T.B. è 3. Instrum.Til hans Kongl: Mayst:
Aria a 4. 6. Solo con 2 Viol. é Violone.Til hans Kongl: Høyhed
Chr. V's Ankomst til Odense fra det Ratzebufgiske Tog 1693
Dend Seylende Venus 1695
Nytaarsønske til Chr. V 1696
Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697
Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment]
Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699
Over Holmer-Skandse 1700
Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702
Nytaarsønske til Fr. IV 1703
Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]
Grav-skrift
Fragment.
Lykønskning [1673?]
Lyk-Ynske, der Griffenfeld blev Rigets Cantzeler [1674?]
Samsøes Beskrivelse 1675
Binde Brev [1675?]
Velkoms Tanker over Griflfenfeld's Hiemkomst af Leding 1676
Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687
Til Niels Juels Contrafey [1696?]
Under Niels Juels Portræt [1697?]
Latinsk Sørgedigt [1697?]
Samtale med Rygtet
Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697
Paa-Skriffter udi Niels Juels Epitaphio i Holmens kirke
Under hans Bryst-Billedefindis dette:
(1)Under det Søe-Slag ved RøesandAnno 1659. da Kiøbenhafh var beleyret.
(2)Under det Søe-Slag for GullandAnno 1676. dend første May.
(3)Under det Søe-slag rinder Bornholm.Anno 1676. dend 7. May.
(4)Under det Søeslag under ØlandAnno 1676. dend i. Junii.
(6)Under det Søeslag udi Kiøge-BugtAnno 1677. dend i. Julii.
(7)Under det Søeslag under Lante-RügenAnno 1678. dend 7. Septembris.
(8)Under det Søeslag ved Calmer-SundAnno 1679. dend 9. Julii.
Taksigelsis Sonnet [1697?]