Udgiver:
Munksgaard
Udgivelsessted:
Kbh
Udgivelsesdato:
1939-74.

Indeholdte værker:

INDHOLD
Vinterparten af Danmarks og Norges kirkes forordnede psalmebog (1689)
Allernaadigste Herre og Konge
Hellig,Hellig, Hellig est du HERRE GUD Zebaoth. Kirke-Psalmer Og Sange, Paa dend Første Søndag I Advent.
Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst
Alleniste Gud i Himmerig
Vaag op, min Siæl, thi Stunden er
Nu bede vi dend Hellig Aand
Vi troe allesammen paa en GUD
Ære være GUD Fader i Himmerig
Helligste Trefoldighed
Enhver som troer og bliver døbt
O Tre-Enig GUD og sand
O JEsu paa din Alter-Food
Dig være Lov og Priis O HErre Christ
O GUds Lam uskyldig
JEsus Christus er vor Salighed
Vor Frelser JEsum vi tilbede
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JEsu søde Hukommelse
O JEsu kjære Frelsere
Hielp Gud at jeg nu kunde
GUD være lovet altid og benedidet
O JEsu, søde JEsu, Dig
Tak, JEsu, Siælens Hyrde good
Gak Zions Brud
Op, Zion, at oplukke
Kom O Hedning-Frelser sand
Fryd dig du Christi Brud, Imod
Fryd dig du Christi Brud, Her
Kom nu alle Folkes Trøst
Af Høyheden oprunden er
Paa dend Anden Søndagi Advent.
Luk Øyne op! O Christenhed
O store Ting, Og Tegn som skulle skee
Op, dovne Hierter, op og seer
Betænk O Menniske din Død
Naar jeg betænker ræt dend stund
Hvor snarlig rinder Livet bort!
O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang
Bort Mørk, bort søvne Taage
Opvaager Christne alle
Om Himmerig vi tale vil
Om Himmerig vi qvæde vil
Paa dend Tredie Søndagi Advent.
HErre Gud, hvor agtes ringe
Guds Engle-Mand, Johannes, est du sat
Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!
O JEsu, hvad din Meenighed
HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren
GUD Fader, Søn og Hellig Aand
Jeg vil mig HErren love
O GUD aff Himlen see her til
Paa dend Fierde Søndag i Advent.
Op, glædes alle, glædes nu!
Agt, Siæl, og lyd
Store Gud og Frelsermand
O Skaber udi Himlens Huus
Af Adams Fald fordervet slet
Paa dend Første Jule-Dag, Christi Fødsels Høytid.
Kyrie Gud Fader aff Himmerig
Fryd dig i Guds Behag
Nu lader os alle takke GUD vor HErre
Lovet vær du JEsu Christ
O Glæde stoor! Vor JEsus er nu fød!
Op, Hierte, op med fyrig Troe
Maria er en Jomfru reen
Fra Himlen høyt kom vi nu her
Nu er fød os JEsus Christ
Loved vær du JEsu Christ
Et Barn er fød i Bethlehem
Ald dend gandske Christenhed
Denne Glædes Dag er stoor
Vi Christum love hver og een
Et lidet Barn saa yndeligt
Paa dend Anden Juledag.
Søde JEsu, Jule-Første
Vaag op og see
Alle Ting er Underfulde
O JEsu Christ som Manddom tog
Paa dend Tredie Juledag, Over Epistelen, Tit. 2. v. 11. til Enden.
Guds Naade-Lyvs og salighed
Hvor tryg en Vey
Min Sool, min Lyst, min glæde
Lov og Tak og ævig Ære
Paa dend Søndag imellem Juuledage og Ny Aars Dag.
Vi vaare under Lovens stand
Hør! Under stoor Udi vor Jule-Søn!
Vi med Forundring daglig maa
Paa Nyt Aars Dag.
Hvor kand vi Gud fuldpriise
Velkommen hid, I søde JEsu Navn
Det gamle Aar har Ende
Guds Godhed ville vi priise
JEsus i Hiert' og Mund er sød
Gud vor Fader Søn og Aand
Paa dend Søndag imellem Nyt Aar og Hellig Tre Konger.
Hvad skal vi nu med Lovens Aag
Kom JEsu, nu Herodes hand er død
Vor JEsus aff Landflygtighed
Hvi samler sig den Hedensk Magt
Som en Hiort med Trøst befangen
Vor Gud hand er saa fast en Borg
Vil Gud vor HErr' ey med os staa
Paa Hellig Tre Kongers Dag, Eller Christi Aabenbarelses Dag.
Vær trøstig Sion, Jesu Brud
Gaar nu, gaar frem
Det runde Himlens Stierne-Telt
Herodes hvorfor frygter du
Fra Himlen kom dend Engle-skar
JEsus Christ i Jødeland
Paa dend første Søndag efter Hellig Tre Konger.
Ved ald vor Guds Barmhiertighed
Hvor gaar Du hen. O søde Himmel-Søn
Hvor stoor er dog dend glæde
O Himle, hvad for Vaade
Maria.
JEsus.
O I Forældre, seer dog paa
I smukke Børn og fromme
Mit Barn frygt dend sande GUD
Hvo som vil salig udi Verden leve
Dend salig er i Guds Frygt staar
O HERRE Gud og Fader bliid
Der JEsus Christ vor Broder
Paa dend anden Søndag effter Hellig Tre Konger.
Udaff Guds Naade haver
O Egtestand, Du høylyksalig est
I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee
Hvor saligt var det Egte-Par
Et Bryllup giordes paa dend tid
I hvo som rolig leve vil
I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede
Om Egteskabet vi siunge vil
Om Gud ey bygger Huus og Gaard
Ræt salig er forvist dend Mand
Paa dend Tredie Søndag effter H. Tre Kongers Dag.
I Christne, hvo I ere
Fald kun, fald ned O du spedalske Mand
Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand
Paa Bierget har nu JEsus endt
O meer end sterke Høvedsmand
Da JEsus Guds Eenbaarne Søn
Jeg løffter mine Øyne op
Jeg raaber til dig, HERRE Christ
Paa dend Fierde Søndag effter H. Tre Kongers Dag.
Dend rette Dyders Moder
Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'
Hvad er det for en Snekke
Der JEsus haffde prædiket
Naar vi i største Nøden staa
Paa dend Femte Søndag effter H. Tre Kongers Dag.
I Christne, I som træde
See hvor hand gaar, Dend Himmel-Aulings Mand
O Gud hvor jammerlig
Beholdt os HErre ved dit Ord
Dend Christen Kirkes skiønne Navn
Paa dend Siette Søndag effter H. Tre Konger.
I Børn og Brødre en og hver
Op Siæl, følg med
Jeg løffter Siæl og Øye op
Far vel da, Verden, du skalt faa
Paa Mariæ Renselses eller Kyndelmesse Dag, over Epistel: Malach. 3.
See! see nu bliver HErren kiendt
Hvor gaar det dog, O rene Jomfru til!
Saa haver du, O gamle Simeon
Op Siæl med Fryd og Glæde
Paa Taksigelsens Fæst dend 11. Februarij, Lectien dend 124. Psalme,
Om Gud ey hafde været her
Viis er den Mand
O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre
Dig store Gud og Zebaoth
Vare Gud ikke med os denne Tiid
Naar vi i største Nød er sted
Hvi vilt du saa dig klage
Min Siæl nu love HErren
Min Siæl lov Gud din HErre
Paa dend Første Søndag ef= ter Kyndelmesse,
Vor Christendom en Bane er
O Viingaards-Mand, Du fromme Hierte Gud
Guds Naade og Aarvaagenhed
Paa dend anden Søndag efter Kyndelmesse,
Et Menniske Jeg kiender grandt
Nu kommer Vaaer Og salig velstand snart
O HErre GUd, din Lære
Paa Fastelavns Søndag.
Op Hierte, Hu, op Siæl og Sind
Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen
Mig lyster nu at træde
Christus kom selv til Jordans Flood
Psalmer over Christi Lidelse, I dend Første Uge i Faste.
Hører til I høye Himle
Over Kedron JEsus træder
Sover I? hvor kand I sove
Op Siæl, op at følge den lidende Mand
JEsu Christ dig takke vi
JESU dine dybde Vunder
O Menniske begræd din Synd saa stoor
Vi takke dig aff Hiertens Grund
O Gud vor Fader i evighed
Paa dend Første Søndag i Faste.
Ah! lader Eder minde
O Livsens Brød, Hvi hungrer du dog saa
Fra Fristelser og Satans stød
GUD skuer aff det høye
Paa Gud jeg mig Ævindelig
Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid
Dend Anden Uge i Faste.
Mørket skiuler Jorderige
Hielp hierte Gud! hvor er det fat
O vi arme Synder, Vore Misgierninger
Paa dend Anden Søndag i Faste.
Jeg Eder nu formane vil
Kom hid, og see Hvordan en skioldmøe gaar
Her kommer, JEsu, see Dig om
O hvad for Redning, Roe
Dend Tredie Uge i Faste.
Længe haver Satan spundet
Ingen høyhed, ingen Ære
Velder ud i Øyne-strømme
Naar jeg, O JEsu, betænker
Saa lenge Lykken leer
Paa dend Tredie Søndag i Faste.
I Christne, I som kaldes vil
Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort
Saa skal dog Satans Rige
Dend Fierde Uge i Faste.
Søde Synd, du Vellyst-Engel
Pengene, som Judas slengte
JEsus, som skal Verden dømme
Til Herodes JEsus føres
Hvo sig vil i Synden søle
Som en Hind hun aarle jages
Paa dend Fierde Søndag i Faste, eller Midfaste Søndag.
Lad andre hen i Trældom gaa
Eya hvor vel Du veed min tarv og trang
Hvor got er det at tienne Gud
Om Nødtørft jeg ey tviiler
Hvo kand nok Guds Naade priise
Hvad kand os komme til for Nød
HERREN hand er min Hyrde good
Dend som mig føder, det er Gud min HErre
Dend Femte Uge i Faste.
See, nu er Pilatus gangen
Vil dog Himlen intet tale
Ah! hvad jeg aff Væmodighed
Paa dend Søndag effter Midfaste.
Hvo kand ey glædes hiertelig
O JEsu, hvad Du meget lide maa
Naar jeg, O JEsu, tænker paa
O HErre frels mig og døm min sag
Dend Siette Uge i Faste.
Hvordan end Pilatus hinked
Rættens spiir det alt er brekked
Hvo maa ey døe og daane hen?
Paa Mariæ Bebudelses Dag. Hvilken, naar dend indfalder paa Palme Søndag, eller der effter, helligholdes dend paa Palme Løverdag.
Alt hvad Fornufften overgaar
Hør Nyt og Got ved HErrens Engle-bud
Nu kom her Bud fra Engle-Koor
En Engel til Maria kom
Guds Søn er kommen aff Himmelen ned
Paa Palme-Søndag.
Enhver som Christen kaldes vil
Trods Kors og Død!
See, hvor nu JEsus træder
Dend Syvende Uge i Faste.
Kommer, I som vil ledsage
Paa Skiærtorszdag.
Fra HErrens egen Mund og Ord
O JEsu hvordan kand jeg dog
Paa Langfredag.
Bryder frem I hule Sukke
Gak under JEsu Kors at staa
Sorrig og Ælendighed
Jeg kaster mig ned, og bejamrer
Solen udi mørke Klæder
Nu gaff min JEsus gode Nat
JEsus op paa Korset stood
I som aff hiertet ynckes vil
Paa Første Paaske-Dag.
Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os
O kiæreste Siæl, op at vaage
Christus JEsus for os offret
Christ stod op aff døde
O salig Tiid, Nu stood min JEsus op!
Op Siæl, bryd Søvnen aff
Christ laa i dødsens Baande
Eya dend striid en Ende fik
Op hierte, siæl, op sind og sands!
O Fader udi Himmelen
Som dend gyldne Sool frembryder
Psalmer paa Anden Paaskedag.
Saa har ald Verden da dend Trøst
Følg, JEsu, med, Jeg er din Vandringsmand
Hvor liffligt er det dog at gaa
Paa Tredie Paaskedag.
I Jøde-Børn Abrahams slegt
Hil, Jesu, Dig, Estu du her midt i blant!
See, hvor JEsus allevegne
Psalmer paa dend Første Søndag effter Paaske.
Hvo som aff Gud er fød
Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?
Saa er da Dørrene tillukt
Psalmer paa de Ordinarie Onszdags og Fredags Bededage.
O HERRE Gud benaade mig
Kyrie Eleison, Christe Eleison
Fader vor udi i Himmerig
Beklage aff ald min sinde
Fald ned, fald paa dit Ansigt ned
Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig
Litaniet
Gud give vor Konning og ald Øffrighed
Vor HErres JEsu Christi Fred
Mine Synder ere som Sand i Strand
Forleen os med Fred naadelig
Ah levende Gud jeg bekiender for dig
O JEsu for din Pine
Synderen.
JEsus.
Register Paa de Psalmer, som findes i denne Vinter-Part.