Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Borgen
Udgivelsessted:
[Kbh.] [Valby]
Udgivelsesdato:
1995

Indeholdte værker:

Chrysillis (DK)
Hr Karsten Hansens Atkes Afskeed fra Løve-Herridt (DK)
Hosianna (DK)
KRONEBORGS Korte Beskrifvelse (DK)
Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1.Udgave 1674 (DK)
Samtykke til Trykken.
Til dend Gunstige og rætsindige Læsere
Dend meget Gudelige og Geistrige Sang-mester Mag. THOMÆ KINGO Til pligtskyldig Taksigelse og ære sat af dend som udi hans Aandelige Sanges Liflighed dagligen
Aandelige Siunge-Koors Første Part.
Rind nu op i JEsu Naun (DK)
DAgen er snart runden hen (DK)
Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)
Siæl og Hierte, Sind og Sandser (DK)
Blusser op og værer glade (DK)
Salig er en Mand at skatte (DK)
Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder (DK)
Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder (DK)
Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)
Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund! (DK)
Dend klare Sool gaar ned, Det qvelder meer og meer (DK)
Gud vær mig naadig, og tilgiv min Synd saa leed (DK)
Op, op i søde JEsu Navn (DK)
DEt mulner mod den mørke Nat (DK)
O HErre hør min Jammers bøn (DK)
Nu rinder Solen op (DK)
TIl hvile Solen gaar (DK)
VDaf dend dybe Nød (DK)
VAag op og slae paa dine Strenge (DK)
SEe, hvor sig dagen atter skynder (DK)
O HErre, hold din' Øren aaben (DK)
Mindedigt over Susanna Worm 1674 (DK)
Mindedigt over Maren Bering 1675 (DK)
Mølle-borups Velkom, til det 14 dagis gamle Egte-par, Niels Pedersen Brinck, og Maren Christenßdatter,d. 10 9br. 1675.
Aller-underdanigste Erindring til Hans Kongl. Majest.
[x]; & [x];.
Paa Lysekrone i Slangerup Kirke.
Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681 (DK)
APPROBATIO.
Allernaadigste Dronning
In Chorum Sacrum THOMÆ KINGO.
Den Vel-ærværdige, Hederlige og Høy-lærde Mand Mag. Thomas KingoSuperintendent ofver Fyens Stift til Ære
In Chorum sacrum THOMÆ KINGO Episcopi Fyonensis.
Erindring til de Music-elskende.
[x];. [x];[x];[x];[x];. Aandelige Siunge-koors Anden Part
Op, op med Himmel-stemme (DK)
Steenig Hierte, gid du kunde (DK)
Kom, Siæl, og lad os græde (DK)
Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)
Sorrig og Elendighed (DK)
Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)
Ach! HErre see (DK)
Aldrig er jeg uden Vaade (DK)
Med Blusel, Graad og Klage (DK)
Naar jeg, O Gud, mit Synde-dyb (DK)
Fald ned, fald paa dit Ansigt ned (DK)
Søde JEsu, Siælens Læge (DK)
Himmel-søde Gud og Fader (DK)
Til HErrens Bord, i JEsu Nafn (DK)
Hierte JEsu, hvad for Prøve (DK)
O JEsu, paa din Alter-food (DK)
Tak, JEsu, Siælens Hyrde good (DK)
Min Siæl, hvo er dog dend, som dig saa kierlig føder (DK)
Far, Verden, far vel (DK)
Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)
HErre GUD mit Hiertis Glæde (DK)
Søde Siæl, hvi vilt du komme (DK)
Hvorfor, mit Hierte, klemmis du (DK)
Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)
Sorrig og Glæde de vandre tilhaabe (DK)
Hvor ofte sukker jeg, fordi dend haarde Lykke (DK)
Blant alle Ting i Verden her (DK)
Saa skal dog alle Ting sig efter dennem føye (DK)
Hierte Fader, Godheds Rood (DK)
O GUd, hvor stoor og priselig (DK)
Vor Disk og Dug er alt bered (DK)
Vort Maaltid vi beslutter nu (DK)
Hav Tak, ô Gud, vor Skabermand (DK)
I JEsu Himmel-søde Navn (DK)
En fattig Pillegriim jeg er (DK)
O store GUd og HErre (DK)
Naar jeg, O GUd paa Havet er (DK)
[x]; [x];[x];[x]; [x]; Register ofver disse aandelige Sange oc Hierte-Sukke efter Ordenen.
Danielis Paulli Advarsel til den Kiøbende.
Melodiudsættelser til Aandelige Siunge-Koor (DK)
De Fattiges udj Odensee Hospital allerinderligste og underdanigste Suk og Søgning hos vor allernaadigste Herre og Konge.
Fynske Mercuriusden 8 Febr:[1684]
Overskrifft.
Under Christian V's Portræt iNorske Lov
Til Dend af Dyd og Blood ædle og Velbeprydede Jomfru, J. Brigitte Baltzlow, paa hendes indfaldende Nafns Dag, Dend I Febr. 1689.
Vinterparten af Danmarks og Norges kirkes forordnede psalmebog (1689) (DK)
HØrer til I høye Himle (DK)
OVer Kedron JEsus træder (DK)
SOver I? Hvor kand I sove (DK)
MØrket skiuler Jorderige (DK)
LÆnge haver Satan spundet (DK)
INgen Høyhed, ingen Ære (DK)
VElder ud I Øyne-strømme (DK)
SØde Synd, du Vellyst-Engel (DK)
PEngene, som Judas slengte (DK)
JEsus, som skal Verden dømme (DK)
Til Herodes JEsus føres (DK)
SEe, nu er Pilatus gangen (DK)
VIl dog Himlen intet tale (DK)
HVordan end Pilatus hinked' (DK)
RÆttens Spiir det alt er brekked (DK)
KOmmer, I som vil ledsage (DK)
BRyder frem I hule Sukke (DK)
SOm dend Gyldne Sool frembryder (DK)
Vers i Vinterparten (DK)
Overskrift til Kronborgs anden Port (DK)
Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690 (DK)
Æresvers under Anders Sørensen Vedels Portræt (DK)
Candida (DK)
Samtale med Rygtet (DK)
Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697 (DK)
Paa-Skriffter udi Niels Juels Epitaphio i Holmens kirke (DK)
Under hans Bryst-Billede findis dette:
(1) Under det Søe-Slag ved RøesandAnno 1659. da Kiøbenhafn var beleyret.
(2) Under det Søe-Slag for GullandAnno 1676. dend første May.
(3) Under det Søe-slag under Bornholm.Anno 1676. dend 7. May.
(4) Under det Søeslag under ØlandAnno 1676. dend l. Junii.
(5) Under det Søeslag paa Kolberger-HedeAnno 1677. dend 1. Junii.
(6) Under det Søeslag udi Kiøge-BugtAnno 1677. dend l. Julii.
(7) Under det Søeslag under Lante-RügenAnno 1678. dend 7. Septembris.
(8) Under det Søeslag ved Calmer-SundAnno 1679. dend 9. Julii.
Taksigelsis Sonnet (DK)
Den Salige Frues Dødeligheds og Udødeligheds Erindring
Efterskrift og noter
Efterskrift
1. Manden og tiden
2. Den lutherske lære
3. Kingos livsforståelse
Skabelsen og forsynet
Synden og døden
Boden
Forsoningen
Kald og stand
Kongen og fædrelandet
Kirken
4. Bibelen
5. Barokken
6. Genrer
7. Modtagelsen af Kingos digte
8. Kingolitteraturen
9. Tekstformen
10. Litteraturliste
Noter
1. Ordføjning.
2. Orddannelse.
3. Bøjning.
4. Stavemåder.
Portræt af Thomas Kingo
Chrysillis
Hr Karsten Hansens Atkes Afskeed fra Løve-Herridt
Hosianna
Kroneborgs Korte Beskrifvelse
Aandelige Siunge-Koors Første Part
Dend første Morgen-sang
Dend første Aftensang
Dend 1. Kong Davids Poenitendse Psalme
Dend anden Morgen-sang
Dend Anden Aften-sang
Dend 2. Kong Davids Poenitendse-Psalme
Dend tredie Morgen-sang
Dend Tredie Aften-sang
Dend tredie Kong Davids Poenitendse-Psalme
Dend Fierde Morgen-sang
Dend Fierde Aften-sang
Dend Fierde Kong Davids Poenitendse Psalme
Dend femte Morgen-sang
Dend Femte Aften-sang
Dend femte Kong Davids Poenitendse-Psalme
Dend slette Morgen-sang
Dend slette Aften-sang
Dend Slette Kong Davids Poenitendse Psalme
Dend syvende Morgen-sang
Dend Syvende Aften-sang
Dend syvende Kong Davids Poenitendse-Psalme
Mindedigt over Susanna Worm
Mindedigt over Maren Bering
Mindedigt over Frederich Thuressøn
Mølle-borups Velkom
Christian V's første Ledings-Tog
Indskrift på lysekrone i Slangerup kirke
Aandelige Siunge-koors Anden Part
Dend første Sang
Hierte-Suk
Dend II. Sang
Hierte-Suk
Dend III. Sang
Hierte-Suk
Dend IV Sang
Hierte-Suk
Dend V.Sang
Hierte-Suk
Dend VI.Sang
Hierte-Suk
Dend VII. Sang
Dend VIII. Sang
Hierte-Suk
Dend IX. Sang
Dend X. Sang
Hierte-Suk
Dend XI. Sang
Hierte-Suk
Dend XII. Sang
Hierte-Suk
Dend XIII. Sang
Hierte-Suk
Dend XIV Sang
Sonnet
Dend XV Sang
Sonnet
Den XVI. Sang
Dend XVII. Sang
Smaa Børns Hierte-suk
Dend XVIII. Sang
Smaa Børns Hierte-suk
Dend XIX. Sang
Hierte-Suk
Dend XX. Sang
Hierte-Suk
Melodiudsættelser
De Fattiges udj Odensee Hospital ... Suk og Søgning
Fynske Mercurius
Æredigt til Dorothea Engelbrets-Daatter
Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg
Overskrifft
Under Christian V's portræt i Norske Lov
Til... Brigitte Baltzlow
Danmarks Og Norges Kirkers Forordned Psalme-Bog. Vinter-Parten
Om JEsu Lovsang
Om JEsu Sveed udi Urtegaarden
Om de Sovende Disciple
Om den forraadde og fangne JEsu
JEsus føres bunden udi Annas og Caiphas Huus
Om St: Peders Fald
St: Peders Taare og Omvendelse
Om Judas som fortviffler
Om Pottemagerens Ager
Om JEsu i Pilati Domhuus
JEsus sendes til Herodes
Barabbas løßgives ...
JEsus hudstryges, bespottes og Torne-krones
See, hvilket Menniske
JEsus dømmes til at Korsfestes
JEsus ledes ud fra Domhuset ...
Om Christi Korsfestelse, Pine og Død ...
SOm dend Gyldne Sool frembryder
Vers i Vinterparten
Til dend Anden Poort
På æsken med Ole Borchs sten
Under A. S. Vedels portræt
Candida
Samtale med Rygtet
Trøste-Brev Til... Margarete Ulfeld
Paa-Skriffter til Holmens kirke
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Taksigelsis Sonnet
Gravskrift over Anna Schøller
Register
Indholdsfortegnelse