Udgiver:
Udgivelsessted:
Kbh.
Udgivelsesdato:
1895

Indeholdte værker:

INDHOLD AF FØRSTE DEEL.
Danmark. (Efter den første slesvigske Krig.)
Nordens Eenhed.
Studentersang.
For Sverrig og Norge.
For Kvinden. [Nordens Kvinder]
Balvise.
Rejsesang.
Studentervise.
Filistervise.
For Danmark.
Ved en Skoleskovtur.
Fest-Kantate.
Danmarks Frihed.
C. M. Wengel.
Nordens Kirke.
Ved Løvspring.
Den Lovende.
Til Vedbenden
Vuggevise.
Paa Koncerten.
Tulte.
Efter Stormen.
Tonerne.
I Kirken.
Fuglekvidder.
Paa Kastelsvejen.
Paa Badehuset.
Paa Kvisten.
Stambogsblad.
Lær mig Nattens Stjerne.
Modersorg.
Korsets Vej.
Til Solen.
Hr. Mikkel.
Vuggerne.
Mellem Gravene.
Ved Juletid. [Sneen ligger tæt og blød]
Savoyarddrengens Sang.
Efteraarsstormen.
Beethovenske Stemninger.
1.Adagio.
2.Allegretto.
3.Presto agitato.
Faer skal sove.
Frieri.
Texter.
Det er Efteraar
Tøvejr
I Skoven
Æblerne.
Sophia-Moskeen.
Ved det døde Hav.
I Nazareth.
Thabor.
Hjemvee.
Santa Rosalia.
Til Madonna.
En Munk.
Julen i Rom.
Et romersk Æsel.
Tyrkisk Justits.
Telegrafen over St. Gotthard.
Studereliv.
Ved Indvielsen af Studenterforenings-Bygningen.
I.
II.
Studenter-Jubilæum.
For Kvinden. (Ved Upsalensernes Besøg 1852.)
Efter Upsalatoget.
Til J. P. E. Hartmann. (I Studentersangforeningen d. 30 Novbr. 1860.)
I.
II.
Til Georg Forchhammer.
Natur-Forskningen.
Ved en Skolehøjtid.
I.
II.
Carl Johannes Nissen.
I.
II.
Marie Brøndsted.
Ved Skovkapellets Indvielse.
I.
II.
Søndagmorgen.
Solen og Jorden.
I.
II.
Det Onde.
Den yderste Dag.
Øjeblikket.
Til en norsk Gut.
Philosophen og hans Søn.
To i Baaden.
Texter.
I Maj.
Tilfods.
Den vilde Rosenbusk.
Menuetten.
I Gadedøren.
Virtuos og Publikum.
Ved Havnen.
Danmark. (5 Juni 1861.)
Kongens Skaal.
Ved Kongens Hjemkomst fra sin Sommerrejse.
Ved Prinsesse Alexandras Afrejse.
Frederiksborg.
Et Aar.
Til Frederik den Syvendes Minde.
I.
II.
Mørke.
Godt Mod!
Efter Dannevirkes Rømning
Til Kamp!
Krig og Fred.
Slesvigs Besættelse.
I Nød og Fare.
I.
II.
Ved Foraarets Komme.
Kampen ved Helgoland.
For Hæren og Flaaden.
Efter Tabet af Als.
Sørgetoner.
De Saarede.
Til de Faldnes Efterladte.
Ved Løvfald.
I.
II.
Ved Lærkens Komme.
Foraarsblomster.
Plovmandens Sang.
Sædemandens Sang.
Skjærsommer.
Den gamle Skovvej.
Naturen og Kunsten.
Dragonhesten.
I.
II.
En skikkelig Mand.
Helene.
Nattens Røster.
Smålandspigen.
Aja Sophia
Normannen.
I.
II.
III.
Pigen fra Libanon.
Tornerose.
I.
II.
Til de svenske og norske Frivillige.
For Norden.
Fra »Nordisk Højtid«.
I.(Januar 1865).
II.(Januar 1866).
III.(Januar 1868).
Foraarsvise. [Til Skoven gik der Bud paa Bud]
Ældre Studenterviser.
Om en Fællesforfatning.
De nyere Filosofer.
Kirsten Piils
Concert-Indledning.
Ved Herlufsholms Trehundredaarsfest.
I.
II.
III.
Peter Severin Lund.
Til Kong Christian den Niende.
Til Enkedronning Caroline Amalie.
Ved Indvielsen af en Folkehøjskole.
I.
II.
Til Slesvigerne.
I.I Kjøbenhavn 1866.
II.Til Kryger og Aklmann.Foraaret 1867.*)
III.I Aarhus 1868.
Volmerslaget.
I.
II.
Adam Oehlenschlägers Minde.
Septembertid.
Paa Møens Klint.
Danmark. Ved Studenter-Jubilæet 1848-74.
Kong Frederik den Syvende.
I.
II.
Stormfloden.
Grundlovsvise.
Gyldendalske Boghandels Hundredaarsfest.
En Drikkevise.
Til C. Hostrup. Ved »Gjenboernes« Jubilæum 1869.
Til H. C. Andersen. Den 6te September 1869.
Fra Studentermødet.
Til Dansen i Drammen.
Nordens Kvinde.
Mødet i Norge.
Johan Henrik Thomander.
Skyttesang. [Med Krumveje ofte man slaar sig tiltaals]
Ved et Diamantbryllup.
Ved et Jubilæum.
Henrik Hertz.
Emilie Monrad.
Ole Strøm.
Adolf Knudsen.
Emanuel Richardt.
Ved et Lærermøde.
Ved Kirkemødet.
Fra Aarets Tider. 1 - 4.
Foraarsvise. [Hvor det skyder og bryder]
Sommervise
Mod Efteraar
Decemberskov