Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1972

Indeholdte værker:

Indholdsfortegnelse
Forord
Indledning
Digte
Latinsk Vers til Borchs Collegium efter Branden 1728
Gid den faae Skam
Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke
Corona lustitiæ Her neden under huiler y Herren dend agtbare og velforstandige Mand. nu salig hos Gud Christopher Hansøn som boede her y Stormgaard og døde A° 1715 y sin Alders 50 Aar. Med sin y Livet kiære Ægtefælle dydig og Gud Elskende Matrone Kirsten Pedersdatter som døde A° 1730 i hendis Alders 71 Aar. Deris Legemer, som her er under jordet skal paa Guds store Dag tillige med Siælene Blive overhimlet.
Brude-Vers til Msr. Johan Klugh, og Jfr. Johanne Ehrenreich, den 1 ste Maj 1733
Kiærligheds Alphabet
Oprigtighed, min Fryd
Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand
Bestandighed er rar
Trofasthed er den Dyd, jeg søger
Spring, Hierte! spring forbi de Døre
Det rette Venskabs Kiendetegn
Uskyldig Tidsfordriv jeg har
Jeg har kun Dyden kiær
Du deylig Rosen-Knop
See, Skiønhed er en Skat
Skal Dahlens Lillie af Foragt
Medgangs Ven har lært at smiile
Som en nøysom jeg foragter
Er mit Hiem end ey saa nær
Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte
Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter
Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing
Den kiedsom Vinter gik sin gang
Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden
Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død
Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg
Jeg lever vel tilfreds
Indskrift paa Tavle i Vedtofte Kirke over Hans Giislef, d. 22. Febr. 1741
Indskrift paa Tavle i Køng Kirke over Morten Stub og hans Hustru Karen Møller
Over et Dødinghovet
Een Drikke-Skaal
Drikke-Skaal
Til Obr: Leut: Leth
Til Stiftamtmand Stochfledt
Til Major Cremon,
Stadfæst dit Forsyns Verk
Adam var min første Fader
Hver tiime er forgyldt
I.
II.
Ordsprog
Af tre blev dend ene
I.
II.
Tiden løber som en Floed
Da vor naadige Kron-Printz 1745 den 7. Julii kom til Verden
Paa een Flaske, hvori laa en liden Elling i Spiritus med 2 Hoveder
I.
II.
Jeg laver tynd Caffe
Græm Dig aldrig
Een regel for Elskere af den moralske Qvadrille
Verden er et Flyve-Sand
En Doktorindes Critik over disse Ord:
Grav-Skrivt over en Møe, som døde i sit 50 Aar
Recept for den dievelske Løgnagtighed
I.
II.
Diogenes og Alexander paa en Tobaks-Daase, gav Anledning til følgende Betænkning
Gravskrift af samme Stub i Odense over Democritus, som kiger ud af en Ræve-Huule
Paa Bagstavnen af et Skib ved navn Samson
Impromtu (Efter Ærter)
Impromtu (Gak bort, Nord-Vest!)
Impromtu til en Kræmmersvend
Menneskets Levnets Lob
Grav-Skrivt over Socrates
Nu er jeg befriet fra Kierligheds Pagt
En Drikke-Skaal
I.
II.
En Drikke-Skaal i et muntert Selskab paa Søeholm
Til vores nu værende Konge da han var Kronprintz
Lykønskning paa en Vens Fødselseag
Æreminde og Grav-Skrift: over Grevinde Leonora Christina
En giftefærdig Piges Klage over sin Moders Urimelighed i at nægte hende et anstændigt Ægteskab
Forhadte Navn af Toldforpagter
Da vor allernaadigste Konge Kong Friderick den Femte 1750 den 27. Junii var i Faaborg
Lad Krig fornøye Potentater
Er nogen, jeg er glæde riig
Ey saa hvi tripper du saa fast
I.
II.