Udgiver:
Rosenkilde og Bagger
Udgivelsessted:
[Kbh.]
Udgivelsesdato:
1972

Indeholdte værker:

Indholdsfortegnelse
Digte
Vor stoere Falsters Liv
Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag
Stubs Vers over Jens Mahler
En Drikke-Skaal i et muntert Selskab hos en Præst
Chanson à boire
Paaskrift paa en Slet Daase, hvori var got Tobak
Jeg er et Hoved uden Krop
I.
II.
Mand, Mand, Mand
Impromtu (Vel født er vel en Trøst)
Jeg staar paa mine Fødder
Indskrift paa Stentavle i Verninge Kirke over Ambrosius Stubs Svoger Pastor Schyth
Ansøgning til Stiftamtmand G. F. Holstein 5. Juni 1756
Kantate til Festen paa Odense Gymnasium i Anledning af Frederik d. Femtes Fødselsdag 31. Marts 1757
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
Kongen opnaae Snee-hviid Alder
I.
II.
Da mangel har forvoldt
Livet som en Seylads
Saa sortnes vort Levnets den bliideste Dag
Uforsagt hvordan min Lykke
Vaare Dage løbe fage
Jeg seer dit Konstverk store Gud
Ps. 73 v. 25
O! min Siæl du gaaer og vanker
Apoc. 21. Cap.
Hvi render I Verdens Olympiske Gecke
1 Cor. 9. 24. 25. 26.
Tanker for an i en Psalme-Bog
Tanker over 1 Cor: 2 v. 2: Jeg agter mig ikke at viide noget etc.
Før din hellig Lyst blev syndig
Høye Gud! Vort Fald, des verre
O du dybe Fald og Vaade
Bedrøvet Verdens Glæde
I hvad min Talsmand leed
I.
II.
Var Jesus end paa Korset bragt
Een Røver og til Paradis?
O! høye Raab, hvis lige aldrig hørtes
Kan Tørstens Brand fortørre den
De Prophetiers lange Regning
Lyksalig endte Da! min Frelser sine Dage
Ach! hvi har jeg dog saa længe
Denne Verdens Skikkelse forgaar
Vel an, endskiønt jeg skal
Op af Synden
Jesu Kors lad eene blive
Ach hører Himlens Ord
Esa. 1 Cap. 18 V.
Eya! hvor Synden trykker
Et varigt Vel er dog engang at finde
Giv Sag og Søgsmaal, naar du vil
Jesu Samtale med Siælen
Seer jeg Naadens Frelser Mand
Jeg er fornøyet med min Gud
Seer det end for dig dunkelt ud
Psalm. 42, 6. Hvorfor bedrøver du dig min Siæl etc.
Hvad er vor Glæde dog i denne skummelhytte
Bort Jordisk Sorg! jeg hører Sion siunge
I. Breve m. m. fra Ambrosius Stub
Følgeskrivelse til Digtet til Løvenørn
Brev til Oberstløjtnant Niels Juel
Brev til Oberstløjtnant Niels Juel
Brev til Stiftamtmand G. F. Holstein
Udkast til Lejekontrakt
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Anonymt Svar paa Stubs Digt i Anledning af Raarups Mindedigt om Chr. Falster
Svar til Calumnianten No 99
III. Digt, som har været tillagt Ambrosius Stub, se Indl. S. 52
Det menneskelige Livs Løb
IV. Vers paa Trætavle over Indgangen i Vedtofte Kirke, som har været tillagt Ambrosius Stub
V. Skifterne efter Mette Cathrine Schousboe og Ambrosius Stub
Skiftet efter Mette Cathrine Schousboe
Lit. A.
B.
C.
D.
Skiftet efter Studiosus Ambrosius Stub
Kilder til Udgaven
Haandskrifter
Kgl. Bibliotek
Universitetsbiblioteket i Oslo
Dansk Folkemindesamling
Rigsarkivet
Landsarkivet, Viborg
Ribe Katedralskoles Bibliotek
Privateje
Tryk og Udgaver
Gravskrifter
I Noterne til Digtene henvises til følgende litterære Arbejder ud over de allerede nævnte:
Oversigt
Alfabetisk Fortegnelse over Digtene efter Førstelinier
Billedfortegnelse